บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด
EXECUTIVE TRADING LIMITED

 
Leltek Ultrasound Imaging Systen
เครื่องอัลตร้าซาวด์ขนาดพกพาแบบไร้สาย รุ่น LU700L, LU700C

Wireless & Handheld Mobile Ulterasound Scanner
 • เป็นเครื่องอัลตร้าซาวด์แสดงภาพผ่าน Application มือถือ / แท็บเลต ทั้งระบบ ios และ Android
 • เชื่อมต่อด้วยระบบไร้สาย Wi-Fi
 • แสดงโหมดของภาพชนิดต่างๆ ดังนี้ B-mode, M-mode, Color Doppler, Power Doppler, Pulsed Wave (PW Doppler).
 • ผลิตภัณฑ์ของ Leltek Inc. ประเทศไต้หวัน
 • นำเข้าและจำหน่ายโดย บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด  48/194-5 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 Tel.02-5150145-50

*คำเตือน
1. ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำหรือของเหลว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ต่อสายเคเบิ้ลและสายชาร์จ
2. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่อาจได้รับอันตรายจากการใช้อัลตราซาวด์
3. หลีกเลี่ยงการกระแทกที่รุนแรงและการทำเครื่องตกพื้น เพราะจะเกิดความเสียหายต่อตัวเครื่องและประสิทธิภาพในการทำงานอาจลดลง
4. ห้าม ดัดแปลง ตัวเครื่อง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท LELTEK
5. ห้ามใช้งานเครื่องร่วมกับอุปกรณ์ผ่าตัดประเภทคลื่นความถี่สูง เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวเครื่องได้
6. หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องในหรือใกล้เคียงบริเวณที่มี สนามแม่เหล็กไฟฟ้า, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, และสนามแม่เหล็กที่มีกำลังแรงเนื่องจากอาจเกิดความเสียหายต่อตัวเครื่อง หรือ ทำให้การวัดค่าต่างๆ คลาดเคลื่อนจากค่าจริง
7. อย่าใช้งานเครื่องขณะที่เครื่องกาลังชาร์จไฟ และต้องชาร์จไฟด้วยที่ชาร์จและสายชาร์จที่ได้มาตรฐาน
8. หลีกเลียงการใช้งานเครื่อง เมื่อตัวเครื่องมีอุณหภูมิสูงกว่า 43 องศาเซลเซียส (โดยเครื่องจะปิดเองอัตโนมัติ เพื่อป้องกันระบบ overheatและจะกลับมาใช้งานได้เมื่อตัวเครื่องมีอุณหภูมิที่ลดลง)
9. การใช้งานอุปกรณ์ในบริเวณที่มีก๊าซ/แก๊สติดไฟหรือยาสลบ อาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้/ระเบิดได้
10. หยุดใช้งานเครื่องเมื่อพบเห็น รอยแตกที่ตัวเครื่องหรือสายชาร์จ/สายเคเบิ้ลมีรอยฉีกขาด เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้
11. ห้ามชาร์จไฟเครื่องใกล้กองไฟหรือเครื่องทำความร้อน
12. ห้ามเปิดเคสเพื่อดูระบบภายในเครื่อง 

*ข้อควรระวัง
1.เครื่องไม่ได้รับการฆ่าเชื้อก่อนการจัดส่ง ก่อนการใช้งานจึงควรทำความสะอาดก่อน
2.เมื่อต้องการคืนหรือทิ้งเครื่อง ควรทำความสะอาดเครื่องก่อนทุกครั้ง
3. หากมือถือ/แท็บเล็ตของผู้ใช้สูญหาย จะไม่สามารถกู้ข้อมูลภาพอัลตร้าซาวด์ได้4. ขณะใช้งานเครื่องอัลตร้าซาวด์ ห้ามมิให้ผู้ป่วยสัมผัสกับอุปกรณ์มือถือ/แท็บเล็ตระบบ Android
5. การใช้งานเครื่องต่อเนื่อง ไม่ควรนานเกิน 30 นาที และ ควรให้เวลาพักเครื่อง 10 นาที
6. ระมัดระวังการรั่วไหลของข้อมูลผู้ป่วย เมื่อใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์กับมือถือ/แท็บเล็ตส่วนบุคคล
7. หากทำเครื่องตกกระแทกพื้นเข็ง ควรหยุดการใช้งาน เนื่องจากฉนวนกันไฟอาจเกิดรอยรั่วก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้
8. เครื่องควรได้รับการตรวจหาการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอโดยเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ทางการแพทย์ *ข้อห้ามใช้
1. ไม่ควรใช้งานเครื่องในสถานการณ์ต่อไปนี้
•ห้องผ่าตัดที่มีแก๊สยาสลบและสารเคมีอื่นๆ
•ที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า -382 เมตร หรือ สูงกว่าระดับนํ้าทะเล
           มากกว่า 4000 เมตร
•บริเวณที่มีความชื้นสัมพัทธ์ < 15% หรือ > 90%
•บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงมากกว่า 35 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า 0 องศา
           เซลเซียส
2.จำกัดการใช้เครื่องเป็นระยะเวลานานในผู้ป่วยเด็กหรือหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดการสัมผัสคลื่นพลังงานเสียง
3.ควรระมัดระวังการใช้เครื่องในผู้ป่วยที่ใส่เครื่อง Pace-maker
4.ควรใช้งานโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมในการใช้เครื่อง อัลตร้าซาวด์
5.การใช้งานเครื่องโดยผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมในการใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์ อาจส่งผลให้คุณภาพของภาพที่ได้ไม่เพียงพอในการวินิจฉัยรักษาผู้ป่วย 


FAQ Leltek

1. เครื่องอัลตร้าซาวด์ร้อนผิดปกติ

ภายใต้การใช้งานตามปกติ พัดลมที่ติดตั้งภายในเครื่องอัลตร้าซาวด์รุ่น LU700 & LU710 จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิภายในเครื่องสูงขึ้น โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิต หากท่านพบว่าเครื่องอัลตร้าซาวด์ของท่านร้อนขึ้นผิดปกติ

2. ไม่แสดงภาพอัลตร้าซาวด์บนหน้าจอ หลังเปิดใช้งานแอปพลิเคชั่น

ให้ปิดการทำงานของแอปพลิเคชั่นอื่นๆบนอุปกรณ์มือถือ/แท็บเล็ต ชาร์จไฟเครื่องอัลตร้าซาวด์ แล้วลองเปิดใช้งานแอปพลิเคชั่นอีกครั้ง

3. แสดงภาพอัลตร้าซาวด์บนหน้าจอเพียงชั่วครู่  แล้วกลับเข้าสู่หน้าแรกของแอปพลิเคชั่นทันที

ให้หยุดการเชื่อมต่อของเครื่องอัลตร้าซาวด์กับอุปกรณ์ จากนั้นปิดการทำงานของแอปพลิเคชั่น แล้วลองเปิดใช้งานแอปพลิเคชั่นใหม่  หากยังคงปัญหาเดิมให้ลบแอปพลิเคชั่นออกจากอุปกรณ์ก่อนแล้วลงแอปพลิเคชั่นใหม่อีกครั้ง 

4. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานกับเครื่องอัลตร้าซาวด์ LeSONO 

สามารถใช้งานเครื่องอัลตร้าซาวด์ได้กับอุปกรณ์ระบบ Android และ iOS ดังนี้

    4.1 อุปกรณ์ระบบ Android
 • Android ver. : 7 or later
 • CPU: >1.5GHz
 • RAM: >2GB
 • ROM: >5GB
 • Wi-Fi: At least 802.11 b/g
    4.2 อุปกรณ์ระบบ iOS

 • iOS ver. : 11 or later
 • Device: iPhone 7+ / iPad 3+
 • ROM: >1 GB
 • Wi-Fi: At least 802.11 b/g
5.ข้อมูลที่จำเป็นในการส่งเครื่องอัลตร้าซาวด์เพื่อซ่อมแซม

    5.1 หมายเลข serial number ของเครื่อง

    
    5.2 รุ่นของอุปกรณ์ที่ใช้

สำหรับอุปกรณ์ระบบ Android:  Settings > About phone/tablet >  Model name  

สำหรับอุปกรณ์ระบบ iOS: Settings > General > About > Model name 

    5.3 เวอร์ชั่นของ Operating System

สำหรับอุปกรณ์ระบบ Android:  Settings > About phone/tablet > Software information > Android version 
สำหรับอุปกรณ์ระบบ iOS: Settings > General > About > Software version
    
    5.4 เวอร์ชั่นของแอปพลิเคชั่น (กรณีที่สามารถเชื่อมต่อเครื่องอัลตร้าซาวด์กับอุปกรณ์ได้) 
ให้กดที่ปุ่มมุมบนซ้ายของหน้าจอ แล้วเลือก About  จากนั้นให้ดูข้อมูล Record App, FPGA version และ WIFI version (ดังที่แสดงในช่องหมายเลข 3 ด้านล่าง)
    
     5.5  เวอร์ชั่นของแอปพลิเคชั่น (กรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องอัลตร้าซาวด์กับอุปกรณ์ได้) 

สำหรับอุปกรณ์ระบบ Android: .ให้กดปุ่มแอปพลิเคชั่นค้างไว้ จากนั้นเลือก info เพื่อดูข้อมูล App Version 
สำหรับอุปกรณ์ระบบ iOS: ให้ search คำว่า Leltek ใน App store เพื่อดูข้อมูล Software version 
6. คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ป้องกันน้ำ สำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ 

เครื่องอัลตร้าซาวด์ LeSONO รุ่น LU700 & LU710 ไม่สามารถกันน้ำได้ การปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างช่วยลดโอกาสการเกิดความเสียหายจากเจลอัลตร้าซาวด์เข้าเครื่อง

ขั้นตอนที่ 1: ใช้แผ่น parafilm หรือ วัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน ปิดทับบนปุ่ม freeze ของเครื่อง

ขั้นตอนที่ 2: ดึงแผ่นฟิลม์ให้แนบสนิทกับตัวเครื่อง

ขั้นตอนที่ 3: ทาเจลปริมาณที่เหมาะสม

ขั้้นตอนที่ 4: ใส่เครื่องอัลตร้าซาวด์ลงในถุ
(ผู้ใช้งานสามารถเลือกปิดเทปทับบริเวณช่องระบายความร้อนของเครื่องแทนได้)

ขั้นตอนที่ 5: ใช้ยางรัดบริเวณด้านบนและด้านล่างของตัว 
7. เวลาที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่

ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม.ในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม และสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้นานถึง 3-4 ชม. 
8. การใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์ LeSONO ในงาน telemedicine 

การใช้งาน telemedicine อุปกรณ์มือถือ/แท็บเล็ตของท่านจำเป็นต้องมี cellular(mobile) data 4G/5G และ meeting software เช่น Google Meet, Microsoft Teams, Zoom  

สำหรับอุปกรณ์ระบบ Android มีขั้นตอนดังนี้ 

  1. ให้เปิดใช้งาน cellular(mobile) data
  2. เปิดเครื่องอัลตร้าซาวด์ และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือ/แท็บเล็ต
  3. เปิดใช้งาน meeting software เช่น Google Meet, Microsoft Teams, Zoom
  4. เริ่มใช้งาน telemedicine ได้ (เนื่องจาก อุปกรณ์ใช้ cellular data ในการเชื่อมต่อกับ meeting software และใช้ระบบ Wi-Fi ในการเชื่อมต่อกับเครื่องอัลตร้าซาวด์)   
สำหรับอุปกรณ์ระบบ iOS มีขั้นตอนดังนี้ 

  1. เปิดเครื่องอัลตร้าซาวด์ และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือ/แท็บเล็ต
  2. เปิดใช้งาน meeting software เช่น Google Meet, Microsoft Teams, Zoom
  3. ถ้าบนหน้าจอแสดงข้อความ  “The Wi-Fi network does not appear to be connected to the Internet.”     ให้เลือก  “Use Cellular Data”
  4. หากไม่ปรากฎข้อความดังข้อที่ 3. บนหน้าจอ ให้ดำเนินการดังนี้
      4.1 ไปที่ Settings
      4.2 เลือก Wi-Fi
      4.3 กดปุ่ม i หลังข้อความแสดงชื่อ Wi-Fi ทีกำลังเชื่อมต่อ
       4.4 จากนั้นเลือก Configure IP
    
       4.5 เลือก Manual แล้วใส่ข้อมูลดังต่อไปนี้

              IP Address: 192.168.1.2
              Subnet mask: 255.255.255.0
              Router: ไม่ต้องใส่อะไร
         4.6 กด Save

  5. เริ่มใช้งาน telemedicine ได้ (เนื่องจาก อุปกรณ์ใช้ cellular data ในการเชื่อมต่อกับ meeting software cและใช้ระบบ Wi-Fi ในการเชื่อมต่อกับเครื่องอัลตร้าซาวด์)   
9. การบันทึกเสียงอัลตร้าซาวด์ (PW sound) 

เนื่องจากการบันทึกภาพวีดีโอบนแอปพลิเคชั่นไม่สามารถบันทึกเสียงได้ ท่านสามารถเลือกใช้โปรแกรมอื่นเพื่อช่วยในการบันทึกภาพและเสียง ดังนี้ 

สำหรับอุปกรณ์ระบบ Android:
แนะนำให้ใช้ xRecorder ในการบันทึกภาพและเสียงจากหน้าจอ

สำหรับอุปกรณ์ระบบ iOS:
แนะนำให้ใช้ screen recording ใน shortcut โดยการแตะจากมุมบนขวาของหน้าจออุปกรณ์แล้วเลื่อนลงด้านล่างเพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมดังกล่าว


10. การใช้งานเครื่องอัลตร้าซาวด์ LeSONO กับ MacBook 
     10.1 แอปพลิเคชั่น Leltek สามารถทำงานได้บน  MacBook ตั้งแต่รุ่น M1 chip ขึ้นไป โดยต้องใช้ password ของเครื่องอัลตร้าซาวด์ในการเชื่อมต่อกับ MacOS system                Wi-Fi list
10.2 เมื่อต้องการดูภาพอัลตร้าซาวด์ที่บันทึกไว้ ให้ไปที่ storage folder แล้วใช้ key combo: Command+shift+’.’ เพื่อเปิดดูภาพดังกล่าว
10.3 เมื่อทราบตำแหน่งของ folder ในการเก็บภาพของ MacBookแล้ว ท่านสามารถย้าย folder ดังกล่าว เพื่อให้เปิดดูภาพได้ง่ายขึ้นในครั้งถัดไป โดยการคลิกขวาบน folder          แล้ว Create Alias (เทียบเท่ากับ Windows shortcut)  จากนั้นเลือก pin และเลือกวาง folder ในตำแหน่งที่ท่านต้องการ
10.4 สำหรับการใช้งานอื่นๆ จะไม่ต่างกับการใช้งานบน iPhone/iPad

11. ภาพอัลตร้าซาวด์กระตุก/ดีเลย์

เครื่องอัลตร้าซาวด์  LeSONO รุ่น LU700 & LU710 ใช้ Wi-Fi ในการเชื่อมต่อสัญญาณกับอุปกรณ์มือถือ/แท็บเล็ต โดยเครื่องจะเลือกช่องสัญญาณ Wi-Fi ที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ  ในกรณีที่ภาพมีการกระตุก/ดีเลย์ อาจเกิดจากมีคลื่นสัญญาณรบกวน หรือ จากมีแอปพลิเคชั่นอื่นถูกเปิดใช้งานอยุ่เป็นจำนวนมาก 

ให้แก้ไขโดย หยุดการเชื่อมต่อเครื่องอัลตร้าซาวด์กับอุปกรณ์มือถือ/แท็บเล็ต, ปิดและเปิดเครื่องอัลตร้าซาวด์ใหม่, ปิดการทำงานของแอปพลิเคชั่นอื่นๆ, เชื่อมต่อเครื่องอัลตร้าซาวด์กับอุปกรณ์ และเช็คระดับแบตเตอรี่ของเครื่อง

12. เครื่องแสดงสัญญาณไฟกระพริบและไม่สามารถปิดเครื่องได้

เนื่องจากพลังงานแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำ ให้ชาร์จแบตเตอรี่แล้วจึงจะสามารถปิดเครื่องได้ 

13.ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องอัลตร้าซาวด์กับอุปกรณ์ได้

     13.1 หากสถานะไฟบนเครื่องเป็นสีม่วง แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้ แสดงว่าพลังงานแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำให้ชาร์จแบตเตอรี่  
     13.2 หากสถานะไฟบนเครื่องเป็นสีขาว ให้ปิด-เปิดเครื่องใหม่ แล้วทำการเชื่อมต่อสัญญาณอีกครั้
     13.3 ให้ปิดการทำงานของแอปพลิเคชั่นอื่นๆบนอุปกรณ์ และ/หรือ เปิด airplane mode 
Contact Us
EXECUTIVE  TRADING LIMITED .,THAILAND
48/194-5 SOI,PRADIT MANUTHAM19,PRADIT MANUTHAM RD. 
LATPHRAO BANGKOK 10230, THAILAND
TEL.+662 515 0145-50, FAX.+662 515 0144

  
Google Map
  2020 Executive Trading Limited