บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด
EXECUTIVE TRADING LIMITED

 
PEN3
เครื่องตรวจวัดความเข้มกลิ่น แบบพิสูจน์เอกลักษณ์


คุณลักษณะทั่วไป

หลักการทางานของเครื่องโดยใช้ Metal Oxide Sensor ชนิดต่างๆ รวมกัน 10 เซนเซอร์ ทำงานในอุณหภูมิแตกต่างกัน ร่วมกับ โปรแกรมซอฟท์แวร์ สำหรับการจำลายพิมพ์นิ้วมือของตัวอย่างอากาศมีกลิ่น (Samples Finger Print Memorization) และ รายละเอียดเพิ่มเติมของ Chemometrics Result ได้เป็น Pattern Recognition Algorithms ทำให้สามารถวัดความเข้มกลิ่น แบบพิสูจน์เอกลักษณ์หรือการรับรู้แหล่งที่มา
คุณลักษณะเฉพาะ

  1. สามารถวัดความเข้มกลิ่น แบบพิสูจน์เอกลักษณ์หรือการรับรู้แหล่งทที่มาได ้ (Pattern Recognition Algorithms)
  2. หัวตรวจวัดกลิ่นเป็นแบบ Sensor Array มีจำนวน 10 เซนเซอร์ที่แตกต่างกันของ Metal Oxide Sensor ชนิด Single Thick Film มีเทคโนโลยีแบบ Hot Sensor ทำงานที่อุณหภูมิ 350°C ถึง 500°C
  3. เครื่องมี Inlet Sampler เป็นแบบ Special Fluidic Connector
  4. มี Sample flow ปรับอัตราดูดอากาศได้ จาก10 ml/min ถึง 400 ml/min อยู่ภายในเครื่อง
  5. หน้าจอ (Display) เป็นแบบ Graphical Display
  6. ผลการตรวจวัด (Monitoring Results) แสดงบน PC ด้วยโปรแกรม Software เฉพาะ
  7. มีอุปกรณ์ประกอบการใชง้ าน ดังนี้
       7.1 Inlet sampling probe 1/16”, PTFT
       7.2 CD with WinMuster software for PEN3 setting and chemometric analysis
          - PCA (Principal Component Analysis)
          - LDA (Linear Discriminant Analysis)
          - Euclidic calculation
          - Correlation and Mahalanobis
          - DFA (Differential Discriminant Analysis)
          - PLS (Partial Least Square Analysis)
    7.3 External power supply incl. power cord
    7.4 USB cable to connect external PC
    7.5 Accessories : vials, needle, attive charcoal filter, particle filter, fuse
    7.6 Battery

Contact Us
EXECUTIVE  TRADING LIMITED .,THAILAND
48/194-5 SOI,PRADIT MANUTHAM19,PRADIT MANUTHAM RD. 
LATPHRAO BANGKOK 10230, THAILAND
TEL.+662 515 0145-50, FAX.+662 515 0144

  
Google Map
  2020 Executive Trading Limited